Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

Тракийски Университет - гр. Стара Загора. Висше учебно заведение. Бакалавърски и магистърски програми.

Тракийски Университет е висше учебно заведение в гр, Стара Загора, което предлага обучение в бакалавърски и магистърски програми.

1
2


Тази страница е била посетена 1943 пъти
 

Сфери на работа: Висши учебни заведения, Висше образование

Тракийски университет - Стара Загора е автономно държавно висше училище, акредитирано с много висока оценка 9,27 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България.
Университетът е сред първите пет висши училища според рейтинговата класация и първи сред извънстоличните висши училища в България.
В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет „Техника и технологии“-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

 
Тракийски университет се намира в град Стара Загора и е основан през 1995г.,  Към момента при нас се обучават над 9000 студенти от България и света, от  почече от 650 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в над 70 бакалавърски и магистърски специалности:

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Aгрономство - бакалавър
Aграрно инженерство - бакалавър
Зооинжинерство - бакалавър
Екология и опазване на околната среда - бакалавър
Рибовъдство и аквакултури – бакалавър
 И 22 магистърски програми

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Ветеринарна медицина - магистър
Две магистърски програми

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Медицина - магистър
Акушерка - бакалавър
Медицинска сестра – бакалавър
Лекарски асистент - бакалавър
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - бакалавър
Социални дейности - бакалавър
Управление на здравните грижи- бакалавър
Две магистърски програми.


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър
Начална училищна педагогика с чужд език - бакалавър
Социална педагогика - бакалавър
Специална педагогика – бакалавър
Педагогика на обучението по информационни технологии - бакалавър
и 6 магистърски програми

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Аграрна икономика - бакалавър
Регионална икономика - бакалавър
Бизнес  икономика - бакалавър
Пет магистърски програми.

ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” - ЯМБОЛ
Автотранспортна и земеделска техника - бакалавър
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - бакалавър
Автоматика и компютърни системи -  бакалавър
Електротехника - бакалавър
Топло и газоснабдяване - бакалавър
Технология на храните – бакалавър
Осем магистърски програми.

ФИЛИАЛ ХАСКОВО
Акушерка - бакалавър
Медицинска сестра – бакалавър

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
Рехабилитатор - професионален бакалавър
Медицински лаборант - професионален бакалавър
Гериатрични грижи - професионален бакалавър

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ
                Краткосрочни и дългосрочни специализации, квалификации и курсове
Университетът има акредитирани повече от 80 докторски програми. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.
Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса с обща площ 100 000 кв.м. с модерно обзаведени лекционни и компютърни  зали,  зали за семинарни занятия и практически упражнения, езикови лаборатории.
На университетско и факултетно ниво са създадени общо 22 научноизследователски и диагностични лаборатории в съответните научни направления .
Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира.
Информационното обслужване на студентите и преподавателите се осигурява от Библиотечно-информационен център и факултетни библиотеки, с над 300 000 тома специализирана литература, специализирани периодични списания на български, английски, френски, немски и руски език. Библиотеките имат добре организиран вътрешен и международен книгообмен с 35 страни и 108 университета.
Тракийски университет-Стара Загора е член на Европейската асоциация на университетите (EUA) и Международната асоциация на университетите (IAU) 
Сключени са повече от 60 международни договори с чуждестранни университети.
Разширена университетска харта ЕРАЗЪМ  2007/2008 - 2013/2014, а понастоящем Еразъм+, позволява на Университета да кандидатства за финансиране по различни грантови схеми.  Студентите имат възможност да се обучават и да провеждат практическо обучение по програма Еразъм на ЕС в Германия, Чехия, Испания, Полша, Италия, Турция, Франция и много др. страни, както и да участват в международни научни проекти.
Университетът задоволява на 100% потребностите на студентите от общежития, на разположение са спортен комплекс, книжарници, столова за хранене на всички студенти, кафе-клубове.
Организирани са над 15 форми на студентски спорт и художествена самодейност.

Тракийски университет осигурява на студентите бъдеше и конкурентни предимства в страната и света.
Приемът се осъществява чрез полагане на тест или писмен изпит в редовна или предварителна сесия, както и с ДЗИ.      

Кандидатстудентски прием

Прием на студенти за ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" след средно образование за уч. 2016/17 г.
 
Кандидатстудентски справочник можете да видите ТУК


Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209;
GSM: 0882552256, 0889559989
от 8:00 до 16:30 ч., Ректорат
e-mail: academic@uni-sz.bg
      
    

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат

Телефон: 042699205 ; 042699212

Имейл: rector@uni-sz.bg

Сайт: http://www.uni-sz.bg/


Кандидатстудентски прием

Прием на студенти за ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" след средно образование за уч. 2016/17 г.

Правилa за прием на студенти за уч. 2016/17 г. :

 

 
График

 

Предварителни изпити Редовни изпити

Оценки и класирания
 

Кандидатстудентски справочник можете да видите ТУК

Специализирана администрация

Отдел „Учебен”

Буряна Манчева – главен експерт-чуждестранни студенти,

тел: 699 209; e-mail: academic@uni-sz.bg

Константина Канелова – главен експерт-български студенти,

тел: 673 021, 699 208; e-mail: kanelova@uni-sz.bg

Златка Славова – главен експерт - инспектор стипендии,

тел: 699227; e-mail: zslavova@uni-sz.bg

Лиляна Танчева – главен експерт следдипломна квалификация,

тел: 699 207; e-mail: tancheva@uni-sz.bg

Отдел „Научен”

Аглика Въшина – главен експерт научна дейност и докторанти,

тел: 699 212; e-mail: vachina@uni-sz.bg

Ваня Буюклиева – главен експерт научна дейност,

тел: 699 213; e-mail: tjs@uni-sz.bg

 

Сектор „Международно сътрудничество, проекти и мобилност”

Ренeта Мицова – главен експерт международно сътрудничество,

тел: 699 213; e-mail: intern@uni-sz.bg

Станислава Карова– експерт международно сътрудничество,

тел: 699 213; e-mail: skarova@uni-sz.bg

 

Галерия