Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

СОУ Димчо Дебелянов - Средно общообразователно училище, гр. Бургас

1
2


Тази страница е била посетена 4113 пъти
 

Сфери на работа: Средни училища в България, Средно общо образование

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 • Началото е поставено през 1963 г. С протокол на ОНС от 22 юни комисия с председател Георги Коточев именува училището, помещаващо се в сградата на НОУ "Кирил и Методий" в НОУ "Димчо Дебелянов".  Пръв директор е г-н Жеко Тодоров.
 • През 1971 г. НОУ "Димчо Дебелянов" с директор г-н Иван Атанасов се премества в сградата на НОУ "Георги Бенковски".
 • На 1 септември 1973 г. НОУ "Димчо Дебелянов" се настанява в новопостроената сграда в жилищен комплекс "Славейков“ до блок 5, където се помещава до момента.
 • През 1975 г. по предложение на Окръжен съвет за Народна просвета пред Министерството на народната просвета НОУ "Димчо Дебелянов"- гр.Бургас става базово училище на Учителски институт  "Хр.Ботев"- гр. Бургас  по експериментиране на новия учебен план за ЕСПУ.
 • С протокол № 6 от 20 април 1983 г. на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет гр.Бургас, НОУ "Димчо Дебелянов" се преобразува в ЕСПУ - първа степен. Наброява  над 2000 ученика, 60 учебни паралелки и 13 полуинтернатни групи.
 • За постигнати високи резултати в учебно възпитателната работа и преустройството на образованието ЕСПУ "Димчо Дебелянов" под ръководството на Иван Атанасов е обявено за Национален първенец и Образцово ЕСПУ.
 • За принос в обучението по природо - математическите науки училището е носител на приза на фондация "Ак. Никола Обрешков" и „Сигма - Карагьозов“.  Учениците от І до VІІІ клас с учители Сийка Михайлова, Марияна Пъкова, Елена Пеева редовно завоюват отборно и индивидуално призови места в общински и областни състезания по математика.
 • От  януари 1990 година за директор на училището е назначен г-н Димитър Урумов.
 • На основание Закона за Народната просвета (ДВ, бр.86/1991г.) от есента на 1991 г. ЕСПУ "Димчо Дебелянов" се преименува в СОУ "Димчо Дебелянов".
 • От есента на 1990 г. в училището на основание на заповед на министъра на народната просвета са разкрити паралелки с разширено изучаване на музика от ІV до VІІІ клас.  През учебната 1995/1996г. за пръв път в гимназиална степен се разкрива паралелка с профил "Изкуство" - музика.  Подборът за тази паралелка става след успешно положен изпит за проверка на музикалните способности. Изучават се следните инструменти и дисциплини: пиано, синтезатор, китара, акордеон, гайда, ударни инструменти, естрадно, класическо и народно пеене. Учителите в тези паралелки - Стойко Георгиев, Яна Рачева, Милена Добрева, Мария Желева, Александра Димитрова - Сашка и техните възпитаници са носители на много престижни награди от общински, регионални,  национални и международни фестивали и конкурси.
 • Сред възпитаниците на училището - лекари, инженери, прависти, учители и са: Станислав Тодоров - Роги - режисьор на филмите " Тя и той", "Столичани в повече" и други, младият поет Иван Брегов,  футболистът Радостин Кишишев, солистът на Националната опера Иван Ангелов, поп изпълнителите Георги Дюлгеров и Стефан Илчев, певицата Теодора и други.
 •   От 30 май 2008 година след спечелен конкурс, проведен в МОН, за директор на СОУ " Димчо Дебелянов " е назначен г-н Пейко Стоев.
 • Като приоритет и в отговор на потребностите на нашето съвремие в училище е изведено обучението по български език и литература, чужди езици, математика, изкуства и спорт.

Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" до бл. 5

Телефон: 056887438; 056886061

Имейл: ddebelianov_bs@abv.bg

Сайт: http://www.ddebelyanov-bs.com


ОБУЧЕНИЕ

 

В  СОУ „Димчо Дебелянов”  се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училищния екип е постигане от учениците на високи резултати в обучението; израстването им като граждани с култура на поведение и възпитание, изразяваща се в уважение към родните , европейските и общочовешките ценности; адаптивни, креативни и толерантни личности, със съзнание за "учене през целия живот", които могат ясно да си поставят цел, с която да са полезни на себе си и на обществото, неуморно да работят за нейното постигане, както и да могат самостоятелно да вземат решения и да носят лична отговорност за избора си.

Учениците от I до IV клас се обучават целодневно. Обучението по английски език и физическо възпитание и спорт се провежда от учители - специалисти по съответния предмет, с право да преподават в начален етап. (виж тук)

Учениците от V до VIII клас се обучават от висококвалифицирани учители, чиято основна цел е да създадат образовани възпитаници на училището. Те прилагат в своята работа разнообразни и съвременни методи на обучение, което води до постигане на по-голяма заинтересованост към предмета и до постигане на по-високи резултати. Традиция и тенденцията е да се утвърждават групи с разширено изучаване на математика. Традиционно училището е сред водещите в гр. Бургас по успех на приемни изпити след завършен VII клас. Сформирани са и групи за ученици, изучаващи разширено музикален инструмент или пеене – народно или солово. От учебната 2015/2016 година се предвижда въвеждане на целодневно обучение за учениците от VI-ти клас. 

Общото представяне на учениците от IV-ти и VII-ми клас през учебните 2013/2014 г.  2014/2015 на НВО е на много високо ниво.  За радост на педагогическия екип за поредна година училището Е ЕДНО ОТ МАЛКОТО В ГР. БУРГАС, ИЗВЪРШВАЩО ОБУЧЕНИЕ  В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ , КОЕТО НЕ Е СРЕД ПОКАНЕНИТЕ ОТ МОН ДА СЕ ВКЛЮЧИ в Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“  и Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ от  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“, т.е. броят на учениците, получили незадоволителни резултати от НВО  е под 4 за съответния випуск. (виж тук). През учебната 2014/2015 г. СОУ "Дмчо Дебелянов" е едно от шесте училища от област Бургас, което в топ 100 листата на училищата в България.

Обучението на учениците от IX до XII клас се осъществява в паралелки с профил „Изкуства“ – музика.  В 3 от часовете по ЗИП, учениците се обучават самостоятелно.  Теоретичните знания се свързват с практическото приложение. В часовете по Солфеж и начална хармония, Анализ на музиката и музикалната литература и Хорова практика се получават теоретични и практически музикални знания. В училището се осъществява единственото в област Бургас обучение по народен инструмент – гайда. Много от учениците са носители на престижни национални и международни награди, както и стипендианти по Наредба за закрила на деца и ученици с изявени дарби.  Учебната подготовка на учениците от гимназиалния етап е добър старт за тяхната реализация като студенти, инструменталисти и изпълнители в България и чужбина.

адрес: гр.Бургас, к-с "Славейков" до бл. 5

телефони:
056 88 74 38

email: ddebelianov_bs@abv.bg

web site: http://www.ddebelyanov-bs.com

ДИРЕКТОР

г-н ПЕЙКО СТОЕВ

Магистър по български език и литература и по руски език

 

ПОМОЩНИК - ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

СИЙКА МИХАЙЛОВА                      НИКОЛИНКА РУСЕВА

                                    Магистър по математика                   Магисътръ по математие и ИТ

 


ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ

 • КАЛИНА КОЛЕВА СЕМЕНЛИЕВА - главен учител в начален етап на основното образование

             Магистър по начална училищна педагогика

 • МАРИАНА ДИМОВА - главен учител в прогимназиален етап на основното образование

             Магистър по математика

 • МИЛЕНА РАДОСЛАВОВА ДОБРЕВА - главен учител в гимназиална степен

             Магистър по музика, поп и дзжаз пеене


 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

             ДЕНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА - СТОЕВА

           Магистър по начална училищна педагогика


НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Учители и възпитатели     


 1. Анка Жекова - Магистър по начална училищна педагогика
 2. Галина Попова - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 3. Гергана Андреева - Магистър по начална училищна педагогика
 4. Данка Георгиева  Илиева  - Магистър по начална училищна педагогика
 5. Йорданка Иванова - Магистър по начална училищна педагогика
 6. Полина Иванова  - Бакалавър по начална училищна педагогика и чужд език (английски език)
 7. Марияна Атанасова - Бакалавър по  логопедия и начална училищна педагогика
 8. Надя Иванова - Магистър по начална училищна педагогика
 9. Олимпия Тодорова - Магистър по начална училищна педагогика
 10. Стефка Комитова - Магистър по начална училищна педагогика и чужд език (английски език)
 11. Таня Якова - Магистър по начална училищна педагогик
 12. Антония Петрова - Бакалавър по начална училищна педагогика
 13. Яна Стоева - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 14. Керка Стоянова - Магистър по начална училищна педагогика с чужд език (английски език)
 15. Елена Георгиева - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика и чужд език (немски език)
 16. Лазарина Гайтанска - Магистър по начална училищна педагогика 
 17. Златина Вълканова - Роева - Магистър по начална училищна педагогика;
 18. Елена Божинова - Магистър по начална училищна педагогика;
 19. Веселина Костадинова - Магистър по начална училищна педагогика с английски език
 20. Йорданка Петрова - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 21. Мария Костадинова - Магистър по начална училищна педагогика

 


 ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

 • УЧИТЕЛИ
 • Български език и литература
 1. Ваня Великова - Магистър по български език и по руски език
 2. Марияна Димова - Магистър по българска филология
 3. Нина Митева - Магистър по славянски филологии
 • Английски език
 1. Мария Палова - Магистър по приложна лингвистика. Учител по немски и английски език. Преводач
 2. Крил Лефтеров - Магистър по история. Учител по история и цивилизация, философия и английски език V - VІІІ кл.
 3. Керка Стоянова - Учител по английски език I - VIII  клас
 • Немски език
 1. Мария Палова - Магистър по приложна лингвистика. Учител по немски и английски език.
 • Руски език
 1. Ваня Великова - Магистър по български език и литература и по руски език
 • Математика, информатика и информационни технологии
 1. Марияна Пъкова - Магистър по математика
 2. Недялка Недялкова - Магистър по математика
 3. Райна Кметова - Бакълавър по математика и информатика
 4. Стиляна Сотирова - Магистър по химия. Учител по химия и ООС и по информатика и ИТ
 • Обществени науки и гражданско образование
 1. Кирил Лефтеров - Магистър по история и философия
 2. Константин Янков - Магистър по география
 • Природни науки и екология
 1. Миндова - Бакълавър по химия и физика
 2. Светла Атанасова - Магистър по биология и химия
 3. Стиляна Сотирова - Магистър по химия
 • Физическо възпитание и спорт
 1. Петко Димитров - Магистър, треньор по ханбал и учител по физическо възпитание и спорт;
 2. Невена Кисьова - Бакалавър, треньор по колоездене и учител по физическо възпитание и спорт;
 3. Мариян Фучеджиев - Бакалавър, учител по физическо възпитание и спорт.
 • Домашен бит и техника. Технологии

 • Изобразително изкуство

 1. Светла Ангьозова - Магистър по специалност "Склуптура" и учител по изобразително изкуство
 • Музика
 1. Александра Димитрова - Бакалавър по музика, учител по музика - народно пеене
 2. Антоанета Петкова - Магистър по музика - пиано;
 3. Галя Йорданова - Магистър по музика - пиано и солфеж;
 4. Елена Тодорова - Магистър по музика - солфеж, анализ на музиката и музикална литература, хорова практика;
 5. Жасмина Сталева -Магистър по музика - пиано;
 6. Мария Желева - Магистър по музика - ударни;
 7. Нина Михайлова - Магистър по музика - пиано и солово пеене;
 8. Стойко Георгиев - Бакалавър по музика и учител по музика - музикален инструмент и пеене - народно пеене и гайда/акордеон;
 9. Яна Райчева - Магистър по музика - пиано и синтезатор;
 10. Николай Бошнаков - Професионален бакълавър от Естрадния отдел на Българска Държавна косерватория -китара.
 11. Георги Димитров - Магистър по музика

 • ВЪЗПИТАТЕЛИ
 1. Маргарита Янчева - Магистър по физика и математика
 2. Янчо Янчев - Магистър по математика
 3. Гергана Димитрова - Магистър по математика и физика
 4. Златина Нколова - Бакълавър по история
 • РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ 
 1. Силвия Кънева -  Магистър по социална педагогика


 • НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • СЧЕТОВОДИТЕЛ

             Янка Стоянова - Магистър по счетоводство и контрол

 • КАСИЕР - ДОМАКИН

              Мария Пулев - икономист; "Счетоводство и контрол"


 • ЗАС

              Веселина Савова Коруджиева - Топузова - Професионален бакалавър по библиотекознание