Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

Протех и Ко - Център за професионално обучение Андела. Технически надзор на съоръжения, гр. Казанлък

Протех и Ко - Център за професионално обучение Андела. Технически надзор на съоръжения, гр. Казанлък

1
2


Тази страница е била посетена 1831 пъти
 

Сфери на работа: Квалификация и преквалификация, Курсове и школи, Курсове, уроци , Центрове за професионално обучение

Център за професионално обучение Андела


Подготовка, квалификация и преквалификация на лица, навършили 16 годишна възраст, безработни, работещи и специалисти в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, Закона за народната просвета и правилник за неговото прилагане.

Мотото на центъра е: Учене през целия живот!

ПРОТЕХ И КО ЕООД е лицензиран орган за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (ТхН на СПО) по Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

Притежава Лицензия № 276/25.09.2006 по чл. 34а, ал.1, т.1 от ЗТИП издадена от председателя на ДАМТН да осъществява технически надзор на СПО на фирми – ползватели, въз основа на договор.

 


 


Адрес: гр. Казанлък, ул. Славянска 7, ет. 2

Телефон: 043171045 ; 0898617601

Имейл: andela@abv.bg ; protehiko@gmail.com

Сайт: http://protehiko-andela.com/


ЦПО Андела е създаден през 1999 год . към ЕТ”Андела-Анна Трифонова” има богат 13 годишен стаж в областта на професионалното обучение на територията на Република България, доказал е своята опит в обучението на човешките ресурси. През 2014 год. е пререгистриран на ЦПО „Андела” към „ПРОТЕХ И КО” ЕООД към НАПОО с лиценз № 2014121153

Предлагат професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица навършили 16 години:


1. Квалификация на безработни към Агенцията за заетостта;
2. Квалификация и преквалификация на самофинансиращи се лица;
3. Преквалификация на работещи и безработни лица по заявка на
работодател;
4. Актуализиране на знанията на работещи по заявка на работодател
съгласно Наредби.
5. Обучение по ЗБУТ.

ПРОТЕХ И КО ЕООД е лицензиран орган за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (ТхН на СПО) по Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. Притежава Лицензия № 276/25.09.2006 по чл. 34а, ал.1, т.1 от ЗТИП издадена от председателя на ДАМТН да осъществява технически надзор на СПО на фирми – ползватели, въз основа на договор.

ПРОТЕХ И КО ЕООД е лицензиран орган за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (ТхН на СПО) по Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. Притежава Лицензия № 276/25.09.2006 по чл. 34а, ал.1, т.1 от ЗТИП издадена от председателя на ДАМТН да осъществява технически надзор на СПО на фирми – ползватели, въз основа на договор.

ПРОТЕХ И КО ЕООД извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност след договаряне с ползвателите на съоръженията с повишена опасност и попълване на Заявление
1. Регистрира, води на отчет и осъществява Технически надзор на СПО
2. Поддържа пряка връзка с ИДТН, като следи за промените в изискванията и нормативните
документи
3. Планира и организира цялостно дейностите по Техническия надзор на СПО, за които води
регистър.
4. Извършва консултации по проблемите на Технически надзор на СПО
5. Прави предложения пред ползвателите на СПО за подобряване условията за безопасна работа.
Съдейства за организирането по установения в нормативните документи ред за обучение по
правоспособност, квалификация, преквалификация и проверка на знанията на ръководния и изпълнителски
персонал за работа със СПО.
Изтегли:
License № 276/25.09.2006

Заявление за регистрация на СПО

Галерия