Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

ПГС Христо Смирненски - Професионална Гимназия по Строителство, гр. Кърджали

Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски” е единственото училище в област Кърджали, подготвящо кадри за строителството.

1
2


Тази страница е била посетена 1882 пъти
 

Сфери на работа: Средни училища в България, Професионални училища, Средно професионално образование

Необходимостта от строителни кадри за град Кърджали и района налага създаването на Техникум по строителство. Със заповед № Т3022 от 30.06.1959 г. на Министерството на просветата и културата се разкрива сградостроително училище „Кольо Фичето”, в което на 15.09.1959 г. 105 ученика започват образованието си. Директор на училището през учебна 1959/1960 г. е Тодор Марков Ригов. Заместник –директор по производствено обучение е Петър Иванов Димитров, а счетоводител – Стоил Михайлов Шутов.

През учебната 1961/1962 г. училището прераства в техникум по строителство „Христо Смирненски” с прием от 2 паралелки със специалност „Строителство и архитектура” и „Геодезия и картография.” От учебната 1960/1961 г. до пенсионирането си през м. септември 1991 г. директор е инж. Васил Димитров Петков. Заместник – директор по производствено обучение от 1960 г. до 1991 г. е Тодор Марков Ригов. Директори на училището през годините са:

  • През учебната 1991/1992 г. – инж. Мариaна Стайкова;
  • От учебната 1992 до м. септември 2011 г. – инж.Димитрия Димитрова;
  • От м. септември 2011 г. до м. декември 2013 г. – инж. Р. Видинска;
  • От м. декември 2013 г. – инж. М. Стайкова.

С Министерско постановление от 15.05.2003 г. Техникумът по строителство се преименува в Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски”.

Учебната база на сградостроителното училище „Кольо Фичето” се състои от 7 помещения от бивша казарма и 3 малки стаи. За него се осигуряват учители, лектори и училищна документация. Обзавеждат се класни стаи. Осигурява се инвентар за пансион и се откривал стол. Нуждата от собствена сграда се чувства осезателно и за целта е отреден парцел за построяване й. С решение на Председателят на Окръжния народен съвет Пеньо Докузов и заместник – министъра на Народната просвета инженер Минчо Чернев на 26 май 1962 г. започва строителството й по време на учебната и производствена практика на учениците. Директори, учители, ученици и помощен персонал стават изкопчии, общи работници, бетонджии, арматуристи, зидаро – мазачи. За 29 дни те изграждат приземния етаж на учебния корпус. Извършен е монтаж на 420 квадратни метра арматура /положена за четири часа/ и за седем часа на ръка са налети 130 кубични метра бетон. Випусниците от 1962 г. с песни и хора провеждат абитуриентския си бал върху излятата сутринта от тях бетонова плоча. Първият учебен ден на 1964/65 учебна година e в построената сграда на техникума на ул. „Капитан Петко войвода“. Учебната година започва с 12 класни стаи обзаведени с нови маси. Базата се разширява с изграждане на административна част, благоустрояване на училищният двор и построяване на спортна площадка. Новите ученици поемат недовършеното от своите предшественици:. Те изграждат ученически пансион с 200 легла, корпус от седем учебни работилници и столова за хранене. Започва обзавеждане на стойност 265 000 лв. /машини, инструменти, агрегати, технически и нагледни средства/ . През годините материално-техническата база се подобрява. Обзаведени са кабинети по химия и физика. 25-годишния юбилей на училището е отбелязан с редица мероприятия и за приносът му в развитието на образованието техникумът е награден с орден  „Кирил и Методий“ Първа степен.

За повишаване на нравствено-естетическото възпитание на учениците се провеждат редица извън класни дейности. Създадени са: ученически хор, група за народни песни, духова музика, отбори по лека атлетика, баскетбол, волейбол и борба. Училището работи по няколко проекта, които ангажират свободното време с интересни за учениците дейности и им дават възможност да приложат наученото в реални производствени условия.

В момента гимназията се намира в същата сграда, която е с обновена и ремонтирана материална база. Училището разполага със съвременно оборудвани компютърни кабинети, интерактивни дъски и постоянен достъп до Интернет. Това дава възможност учениците да усвояват съвременните методи на техническо чертане и проектиране на сгради. Обучението се води в пет специалности, с 4 годишен курс на обучение.

Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски” е единственото училище в област Кърджали, подготвящо кадри за строителството. Повечето ръководители на строителни фирми са наши възпитаници. Голяма част от ръководните длъжности в областната и общинските администрации също се заемат от наши възпитаници.

Днес училището успешно съчетава традиция и съвременни методи на обучение по общообразователна и професионална подготовка.

Адрес: гр. Кърджали, ул. Капитан Петко Войвода №5

Телефон: 036165262

Имейл: stroyteh@abv.bg

Сайт: http://pgskj.com/


Специалности

Строителство

Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Професията включва широк кръг от дейности, свързани с организацията и контрола на:

  • подготвителните дейности на строителната площадка;
  • спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място;
  • изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи в груб строеж;
  • довършителните работи на строителния обект
Геодезията се занимава с изработването на планове и карти, трасиране на проекти, извършване на геодезически дейности и контрол във всички етапи на строителството. Изучавайки основно геодезия, фотограметрия и картография, геодезистите получават подготовка и по маркшайдерство, земеустройство, пътно и парково строителство, което ги прави приложими в много области на националното стопанство – като технически ръководители

За контакти:

ПГС Христо Смирненски - Професионална гимназия по строитекство

Адрес: гр. Кърджали, ул. Капитан Петко Войвода №5
Телефон за връзка: 036165262
E-mail: stroyteh@abv.bg

Галерия