Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

106 ОУ Григорий Цамблак - Основно Училище Григорий Цамблак, гр. София

106 ОУ Григорий Цамблак, гр. София - Качествено образование и грижа за нашите ученици!

1
2


Тази страница е била посетена 1519 пъти
 

Сфери на работа: Основни училища, Предучилищно и основно образование

От години 106 ОУ се слави със своите добри и високо квалифицирани учители, в дух на добронамереност, съвестно и с достойнство те обучават своите възпитаници като знаещи, можещи и мотивирани млади хора. Преподавателите неуморно работят по различни проекти за подобряване на качеството на образование, на материалната база и създаване на условия за провеждане на занимания в извънкласни форми на обучение.

106 ОУ е наследник на старото начално училище „Стефан Караджа”, намиращо се на бул. „Ботевградско шосе” в гр.София.
Училището става основно в далечната 1962 година, когато за първи път учениците влизат в новата сграда на улица „Григорий Цамблак”. Директорът на школото др. Димитров и учителската колегия започват да популяризират новото име – „Дичо Петров” и дори отиват в село Проглед - родното място на загиналия партизански командир.

Дълги години, както и сега, 106 основно училище има договор с Летищния център при Аерогара София.

От 1995 г. досега 6 директори са управлявали учебното заведение, а в последните две години управлението е поверено на Ирена Милева-Цукева.

През времето на демократичните промени учителската колегия на 106 ОУ промени името и патрона на училището с това на един велик българин – Григорий Цамблак. През всичките години на съществуването си учителските колективи, начело с техните директори, са развивали бурна дейност в няколко съществени насоки: качествено обучение, стойностно възпитание, социализация и интеграция на деца от различен етнос.

От години 106 ОУ се слави със своите добри и високо квалифицирани учители, в дух на добронамереност, съвестно и с достойнство те обучават своите възпитаници като знаещи, можещи и мотивирани млади хора. Преподавателите в нашето училище неуморно работят по различни проекти за подобряване на качеството на образование, на материалната база и създаване на условия за провеждане на занимания в извънкласни форми на обучение.

Възпитаниците на училището се представят отлично на олимпиади, състезания и конкурсни изпити след 7-ми клас. Много от тях са продължили своето образование в елитни езикови и професионални гимназии, както и специализирани училища (ТУЕС, СМГ, НПМГ, Американски колеж и др.).

През учебната 2007/08 година в училището се работи по няколко проекта: Детски финансови игри „Игрите на НеЗнайко”, детска полудневна група – 3-5 годишни деца, голф занимания, клубове по спорт, изобразително изкуство, изучаване на ромски фолклор и различни видове кръжоци към читалище „Неофит Бозвели” в кв. Левски.

В клуба на детските финансови игри „Игрите на НеЗнайко” възпитаниците на 106 ОУ чрез игра се обучават на основни финансови операции– учат се да планират бюджет, как да го управляват, какво е пазар и как се прави успешен бизнес.

Безкрайно интересни, както за малки, така и за големи, заниманията протичат неусетно за учениците и техните преподаватели. В детската полудневна група – 3-5 годишни деца се работи по проект към Столична община за социализация и обучение на деца от различен етнически произход от най – ранна детска възраст.

Адрес: гр. София, ул. "Григорий Цамблак" №18"

Телефон: 029452879 ; 0898561604

Имейл: ou106g.camblak@abv.bg

Сайт: http://www.106ou.info/


Прием:

Здравейте! Тук ще ви представим необходимите документи за записване на ученици за първи клас. Тези документи трябва да представите в училището.

1. Молба по образец - от училището

2. Акт за раждане - оригинал и копие

3.Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група

Прием за подготвителна детска група - 6 годишни
Необходими документи за записване на деца за ПДГ.

1. Молба по образец - от училището

2. Акт за раждане - оригинал и копие

Eкипът на 106 ОУ "Григорий Цамблак" работи в различни области на познанието и участва в проекти свързани с образователни те дейности. А именно:

1. Игрите на НеЗнайко - проектът е до юни 2008 година

2. Etwining - Pizza is the best (март 2008 - март 2009 година)

3. Структурни фондове на МОН - Училищна мрежа за интеграция (април 2008 - април 2009 година)

Във връзка с важното значение на проектите в сферата на образованието училищният екип има намерение да се включи и в проектите:

1. Коменски - направи играчка - спаси света

2. Леонардо да Винчи - Микеланджело

За контакти:

106 ОУ Григорий Цамблак - Основно Училище

Адрес: гр. София, ул. "Григорий Цамблак" №18"

Телефон: 029452879 ; 0898561604

E-mail: ou106g.camblak@abv.bg ; g.camblak@106ou.info ; mileva@106ou.info

Екипът на 106 основно училище “Григорий Цамблак” дълги години работи активно и успешно за интегрирането на деца от ромски произход. Те са разпределени в паралелки: детска полудневна група 3-5 годишни, подготвителна детска група от 6 годишни деца и ученици от І до VІІІ клас. Часовете по извънкласна дейност «Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор» през учебната 2008/2009, са с цел възпитание в етническа толерантност и опознаване, с което да се възпита у децата и техните родители взаимното уважение, толерантност и разбирателство, да се завиши интереса и активноста на децата към училищния живот и учебно-възпитателния процес.

Учителската колегия полага изключителни усилия за привличането на деца и техните родители от етническите малцинства за приобщаването им към училищния живот. Тези часове са едно удачно средство за привличане и задържане на ромските деца в училище, както и запазване на тяхната културна и етническа идентичност.

Именно с часовете за извънкласна дейност «Ромски фолклор» се разширяват слабо застъпените мултикултурни елементи в учебното съдържание и децата да разберат, че училището е място за всички.

Цели и задачи на проекта:

-         Чрез извънкласните дейности по “ Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор” се цели създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище, чрез изучаването на ромски фолклор.

-         Сформиране на хетерогенни групи.

-         Оползотворяване на свободното време на децата, чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности.

-         Взаимно опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите.

-         Да се търсят допирни точки между ромския и българския фолклор.

-         Събиране на ромски приказки, песни и различни празнични обичаи.

-         Запознаване на ромските и български ученици с ромската култура, история и фолклор

-         Подобряване на междуетническия и междукултурен диалог чрез формиране на умения за работа по определени проблеми на деца от 2-8 клас в мултиетнически екипи.

-         Противодействие срещу проявите на расизъм и дискриминация в училище.

-         Създаване на предпоставки за преодоляване на предрасъдъците срещу ромите от страна на другите етноси.

-         Пресъздаване на традиции и обичаи с цел изграждане у децата на нравствени и естетически ценности.

-         Ангажираност и пряко включване на родителите в учебния процес.

-         Въвеждане на нова педагогическа практика, с цел задържане на ромските деца в училище.

-         Провокиране на положителни емоции и формиране на ценности.

-         Използването на интерактивни методи, множество забавни игри, извънкласни дейности.

-         Премахване на неравностойното положение на ромите съгласно клаузите на приетата Национална рамкова програма за равностойно интегриране на ромите в българското общество, при гарантиран достъп на образование на всички деца и създаване на условия за тяхното образователно и културно израстване.

В проекта са включени пряко ученици от втори до осми клас. Първоначално са сформирани две хетерогенни групи с по тринадесет-петнадесет ученика. Първата група обхваща децата от втори до четвърти клас, а втората група обхваща децата от пети до осми клас. Така се създава по - добра среда и възможност за съвместни инициативи между децата с различен етнически произход.

Непреките участници са всички ученици и учители от 106 ОУ “Григорий Цамблак”, родители, а също и цялата квартална общност на кв. Левски в р-н Подуяне.

 

Дейности:

-         Оборудване на зала за интерактивно обучение и освежителен ремонт.

-         Направен е освежителен ремонт на кабинет, в който са провеждани заниманията, за да могат децата да работят в приятна среда, с нетрадиционен за класната стая интериор. Ремонтните дейности са извършени през неучебно време, с оглед да не се нарушава учебния процес.

-         Обучение от ЦМЕДТ „ Амалипе” с учителите , преподаващи „ Фолклор на етносите в България- Ромски фолклор”

-         Обучението с учителите, водещи извънкласните дейности по “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” 106 ОУ „ Григорий Цамблак„ има заявено участие за обучителен семинар в гр. Велико Търново.

-         Направена е среща с родителите на заявилите желание за учестие деца. Разяснена е целта на този проект и чрез писмени заявления са сформирани двете групи 2-4 клас и 5-8 клас.

-         Провеждане на обучителни модули по два часа седмично със сформираните две групи ученици 2-4 и 5-8 клас. Проведени са часове за подготовка на отделните празници. Работа с работните тетрадки към учебниците, изрисуване на керамични фигури.

-         Събиране на ромски приказки и различни празнични обичаи.

-         Включване на майки и възрастни хора, за да запознаят децата с бита на различните етноси, да разкажат за празнуването на различните обичаи и да разкажат приказки чути от техните майките и баби.

-         Сформиране на самодеен състав и трупа.

-         Осем ученички от 2-8 клас и две момчета с тарамбуки, направиха ромски танц, с който се представиха на Международния ден на ромите, на Лазаровден, на проведените празници в училище и на VІ ромски фестивал “Отворено сърце”, проведен в град Велико Търново.

-         Провеждане на вечери на етносите

-         С групата от начален курс, е направена драматизация на характерен за ромите от квартал Левски обичай, Гергьовден. Гадаене с коприва , приготвяне на гергьовско агне.

-         Дейности „извън класната стая”: концерти и тържества- по повод Василица/ Банго Васил/ - Ромската Нова Година, 8 април- Международния ден на ромите , Великден, Гергьовден, 24 май в края на учебната година.

-         Отпечатване на книжки със събраните приказки, разкази, гатанки.

-         Страниране, отпечатване и подвързване на 72 бр. книжки „Край училищното огнище”.

Резултати

Чрез извънкласните дейности е създаден ефикасен модел за възпитание на етническа толерантност, приятелство. Създадени са условия за опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите. Пресъздаването на традиции и обичаи изгражда у децата нравствени и естетически ценности. Наблюдавано е намаляване проявите на расизъм и дискриминация в училище. Извънкласните дейности с множеството забавни игри, изнасянето на празнични програми и използването на интерактивни методи, провокират формирането на редица ценности и положителни емоции, което води до подобряване на междуетническия диалог. При работа в екип те съумяват да планират общи цели, да работят съвместно, при реализацията на конкретни задачи. Родителите все по-често са изявили желание да се включат в различни дейности. Присъствието им в училище се забелязва по-често, проявяват по- голям интерес към училищния живот и към постиженията на децата си.